Maternitat i paternitat: hisenda retornarà les retencions d’IRPF

Els pares i mares que els van retentir l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en les prestacions dels permisos de maternitat i paternitat per fills nascuts el 2014 i 2015 podran reclamar la devolució d’aquestes retencions amb els interessos de demora a partir d’aquest dilluns a la tarda i durant tot el desembre. Per als anys 2016 i 2017 encara no es podran reclamar, però es podrà formular la petició al gener.

Es podrà reclamar l’impost dels últims 4 exercicis i fins 2014.

Els beneficiaris podran començar a rebre les quantitats reclamades de manera immediata i per ordre de lliurament de les peticions.

L’objectiu es que al mes d’abril s’hagin pagat totes les reclamacions.

Els pares també podran rebre la devolució de l’IRPF per les prestacions per paternitat.