[vc_row][vc_column][vc_column_text]L’aprovació d’ajuts ( exempcions, reduccions o bonificacions de cotitzacions ) son polítiques dirigides al desenvolupament econòmic, sobretot en aquells que estan començant per compte propi. El que es pretén es fomentar que hi hagin més iniciatives professionals, a la vegada que es pretén reduir la por a establir-se com autònom i que no es vegi com una barrera difícil  sinó una alternativa professional eficaç.

Aquests ajuts s’abasteixen des de l’inici de la activitat fins la contractació de personal.

Detallem-ne unes quantes:

 • CAPITALITZACIO DE LA PRESTACIÓ D’ATUR ( art. 34 LETA )

Els beneficiaris poden sol·licitar que es tramiti en pagament únic

o per abonament  mensual per subvencionar la cotització de l’autònom a la Seguretat Social.

 • COMPATIBILITZACIO DE LA PRESTACIÓ D’ATUR AMB L’ACTIVITAT PER COMPTE PROPI ( art. 33 LETA)

Es poden compaginar les dues coses?. Efectivament.

És possible seguir cobrant la prestació mentre s’està treballant per compte propi, però durant un màxim de 270 dies o durant el temps inferior que quedi per percebre, i sempre que es sol·liciti la compatibilitat dintre del 15 primers dies de l’inici de l’activitat

 • SUBVENCIO PER A ESTABLIMENTS DEL TREBALL DE L’AUTONOM

La quantia dependrà del col·lectiu al que pertanyi el sol·licitant i de la dificultat d’accés al mercat laboral ( aquesta quantia pot arribar fins a 10.000,00 €)

 • Aturats en general i amb discapacitat
 • Joves aturats fins a 30 anys (inclosos)
 • Dones aturades ( amb un increment d’un 10 % si han estat víctimes de violència de gènere)
 • SUBVENCIO FINANCERA

Una quantia no superior a 10.000,00 € i fins i tot amb un interès 4 punts per sota del que marqui la entitat bancaria.

 • SUBVENCIO D’ASSITENCIA TÈCNICA I PER A LA FORMACIÓ

Aquesta subvenció serà parcial per la contractació de serveis relacionats tant en la creació com el seguiment i evolució de l’activitat. Ens referim als estudis de viabilitat, comercialització, cursos de direcció empresarial, o cursos de formació que puguin ser necessaris…

La quantia serà del 75 % fins  a un màxim de 2.000 € en el cas d’assistència tècnica i 3.000 € per a formació.

 • BONIFICACIONS I REDUCCIONS A LES COTITZACIONS ( art. 31 i 32 LETA)

Els nous autònoms i aquells que havent-se donat d’alta, havent transcorregut 2 anys des de l’últim cop que es van donar d’alta, podran veure reduïda la seva quota per contingències comuns, inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 primers mesos de la següent manera:

 • Si opten per la base mínima de cotització: Quota de 50 €
 • Si opten per una base de cotització superior a la mínima: Reducció del 80 % de la quota mensual.

Un cop transcorreguts el primers 12 mesos, i durant els següents 12, fins a completar els 24 mesos, es podran aplicar sobre la quota:

 • Una reducció equivalent al 50 % de la quota durant els 6 primers mesos amb les dues modalitats anteriors.
 • Una reducció equivalent al 30 % de la quota durant els 3 mesos següents als assenyalats en l’apartat anterior.
 • Una bonificació equivalent al 30 % de la quota durant el període assenyalat en el apartat anterior

En els casos de víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat igual o superior al 33 % i víctimes de terrorisme, la quota a pagar serà de 50 euros, els 12 primers mesos si opten  per la base mínima de cotització o la reducció del 80 % en cas que optin per aplicar la base mínima de cotització que correspongui quan s’opti per una base superior.

Amb posterioritat a aquest període inicial de 12 mesos previst, i amb independència de la base de cotització escollida, els treballadors per compte propi podran aplicar una bonificació del 50 % sobre la quota per contingències comuns, fins a 48 mesos fins completar un màxim de 5 anys des de la data de l’alta.

En el cas d’una treballadora autònoma que es reincorporés al treball desprès d’haver tancat l’activitat durant almenys 2 anys per causes de maternitat, adopció, guarda, acolliment o tutela, l’ajut consistirà en una tarifa plana de 50 € durant 12 mesos des de la reincorporació, en el cas de cotitzar per la base mínima o d’una bonificació del 80 % sobre les contingències comuns en cas de cotitzar per la base superior.

 • CONTRACTACIO DE PERSONAL:
  • CONTRACTACIO D’INTERINITAT ( art. 38 LETA)

Definició: Es dona quan l’autònom ha de parar la seva activitat professional durant el descans pels següents motius:                Maternitat, paternitat adopció, guarda amb finalitat adoptiva, acolliment, risc d’embaràs o durant la lactància natural.

La BONIFICACIÓ SERA DEL 100 % quan el període de descans sigui mínim d’un mes.

El treballador autònom tindrà la bonificació del 100 % de la quota, fins 12 mensualitats, si continua d’alta en el RETA i contracta a un treballador a temps parcial o complert  durant el temps que el negoci es troba en alguna d’aquestes circumstàncies: cura de fills menors de 12 anys, familiars en situació de dependència acreditada o familiars amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % . Aquest contracte ha de ser necessàriament de 3 mesos mínim.

 • CONTRACTACIO DE FAMILIARS

En els casos que l’autònom necessiti contractar a un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, tindrà una bonificació del 100 % a la quota de la Seguretat Social durant els 12 mesos.

Coma requisit, es indispensable que no hagi acomiadat a ningú abans per causes objectives, acomiadament disciplinari declarat improcedent per acomiadament col·lectiu no ajustat dret en els 12 mesos anteriors a la signatura del contracte.

 • ALTA DE FAMILIARS COLABORADORS DE L’AUTONOMO ( art. 35 LETA)

Aquells familiars de l’autònom que vulguin ser donats d’alta en el RETA i col·laborar en el negoci tindran la següent bonificació

Durant els primers 18 mesos: 50 % de la quota.

Durant els 6 mesos següents al 18 mesos anteriors: 25 % de la quota

Es necessari que el familiar no hagi estat donat d’alta al RETA els 5 anys anteriors d’aquesta alta.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”vc_default” full_width=”stretch_row”][vc_column][vc_empty_space][templatera id=”140″][/vc_column][/vc_row]